„Д Сппот“ ЕООД подписа с Министерство на икономиката договор по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”

На 23 август 2021 г. „Д Сппот“ ЕООД подписа с Министерство на икономиката, чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по Процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. В съответствие с договора „Д Сппот“ ЕООД ще получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 50 000,00 (Петдесет хиляди) лева за финансирането на Проект BG16RFOP002-2.089-4154 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
Основната цел на проекта е преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 чрез получаване на финансова подкрепа за осигуряване на оперативен капитал за нуждите на „Д Сппот“ ЕООД. С успешното реализиране на проекта ще бъде постигнат положителен ефект за възстановяване на дейността на „Д Сппот“ ЕООД, създаване на потенциал за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места в дружеството.
Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. „Д Сппот“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на документа и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на икономиката.