„Д Сппот“ ЕООД и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Днес, 14 юли 2020 г. „Д Сппот“ ЕООД подписа с Министерство на икономиката, чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.В съответствие с договора „Д Сппот“ ЕООД ще получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 10 000,00 (Десет хиляди) лева за финансирането на Проект № BG16RFOP002-2.073-3214 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.

Основната цел на проекта е преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 чрез получаване на финансова подкрепа за осигуряване на оперативен капитал за нуждите на „Д Сппот“ ЕООД. С успешното реализиране на проекта ще бъде постигнат положителен ефект за възстановяване на дейността на „Д Сппот“ ЕООД, създаване на потенциал за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места в дружеството.

Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. „Д Сппот“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на документа и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на икономиката.

———————————————- www.eufunds.bg —————-—————–——————-

Проект № BG16RFOP002-2.073-0399 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие